Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu
(8 listopada 2011 r. - 5 października 2015 r.)
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 15 68 66 69 45 263
Posiedzenia Konwentu Seniorów 16 98 82 104 67 367
Posiedzenia Sejmu 4 26 27 26 18 101
Dni obrad Sejmu 11 76 75 73 50 285
Projekty ustaw, którym nadano nr druku 60 374 310 293 261 1298
Uchwalone ustawy 5 134 167 186 261 753
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 1 39 62 87 98 287
Projekty uchwał, którym nadano nr druku 17 105 70 71 39 302
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 24 59 69 81 48 281
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu 1058 12695 10483 8548 6310 39094
Interpelacje poselskie 573 11844 10803 6705 4855 34780
Zapytania poselskie 128 2588 3001 1924 961 8602
Pytania w sprawach bieżących 33 262 270 224 175 964
Informacja bieżąca 2 24 24 21 17 88
Oświadczenia poselskie 63 1146 923 809 588 3529
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 116 1433 1704 1538 1209 6000
Posiedzenia komisji stałych 116 1403 1631 1424 1140 5714
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 0 30 73 114 69 286
Posiedzenia prezydiów komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 45 307 327 265 179 1123
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 14 421 582 651 554 2222
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 3 59 55 57 32 206
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 57 412 442 404 280 1595